• OGŁOSZENIA

 • OBWIESZCZENIE

  II 2019

  IX 2018

  Wyniki naboru na stanowisko pracy - pomoc nauczyciela

  W wyniku naboru na stanowisko pomoc nauczyciela została wybrana pani Chrzanowska Dominika, pani Grzesiak Renata i pani Prasek Kamila

  VIII 2018

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zespół Aspergera


  Nabór - informacje
  Oświadczenie
  Kwestionariusz osobowy

  VIII 2018

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zespół Aspergera


  Nabór - informacje
  Oświadczenie
  Kwestionariusz osobowy

  VIII 2018

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność ruchową


  Nabór - informacje
  Oświadczenie
  Kwestionariusz osobowy

  VIII 2018

  Wyniki rekrutacji na świetlicę szkolną

  Wszystkie osoby, które złożyły Karty Zapisu do dnia 30.VI.2018r. zostały przyjęte.

  VIII 2018

  Nabór na wolne stanowisko - psycholog

  Oferta pracy dla psychologa. Termin składania dokumentów: 28.VIII.2018r.


  Nabór - informacje
  Oświadczenie
  Kwestionariusz osobowy

  VI 2018

  Nabór na stanowisko pracy - animator boiska wielofunkcyjnego

  Informacje dotyczące naboru w załączniku.

  Termin do dnia 28 VI 2018r.


  Załącznik

  III 2018

  Informacja dotycząca rekrutacji do klasy I PSP

  W związku z brakiem wolnych miejsc do klasy I w roku szkolnym 2018/2019 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju n/w dzieci nie zostały przyjęte.


  Załącznik nr 1

  20 III 2018

  Obwieszczenie

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do najmu.


  Załącznik nr 1

  27 II 2018

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela


  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2

  15 II 2018

  Nabór na wolne stanowisko - pomoc nauczyciela


  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2

  2017

  Wyniki naboru na stanowisko pracy - pomoc nauczyciela

  W wyniku naboru na stanowisko pomoc nauczyciela została wybrana Pani Anna Szymańska

  VIII 2017

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr w Busku- Zdroju ogłasza nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela w klasie III Szkoły Podstawowej

  1. Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko : pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na Zespół Aspergera
  2. Miejsce wykonywania pracy : Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju
  3. Okres zatrudnienia : 11 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r..
  4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
  5. Wymiar czasu pracy : 3 / 4 etatu

  2. Wymagania podstawowe:

  1. Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
  2. Wykształcenie co najmniej średnie.
  3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.
  8. Komunikatywność, odpowiedzialność.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  Obowiązki:

  1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką oddziału , z dyrektorem oraz innymi nauczycielami.
  2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz miejscach określonych w organizacji klasy.
  3. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
  4. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu szkoły bez zezwolenia dyrektora.
  5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.

  4. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV)

  2. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis).

  3. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie).

  4. Świadectwa pracy.

  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych o ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182).

  5. Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. Termin: 30.08.2017 r.

  2. Sposób:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju osobiście lub przesłać na adres:
  Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Kościuszki 1, 28-100 Busko - Zdrój, (decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela" w terminie do 30 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00.

  Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

  Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  I 2017

  Wyniki naboru na stanowisko pracy - sprzątaczka

  W wyniku naboru na stanowisko sprzątaczki została wybrana Pani Aneta Zielińska.

  30 XII 2016

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju ogłasza nabór na stanowisko: sprzątaczka w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju (1 etat)

  1. Wymagania podstawowe:

  1. Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
  2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
  3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki.

  2. Zakres obowiązków:

  -sprzątanie powierzchni użytkowych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku- Zdroju

  -utrzymanie właściwej czystości w przydzielonych salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych

  -dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały i użytkowanie ich zgodnie
  z przeznaczeniem.

  3. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV)

  2. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis).

  3. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (kopie).

  4. Świadectwa pracy.

  5. Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

  4. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju osobiście lub przesłać na adres:
  Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Kościuszki 1, 28-100 Busko - Zdrój, (decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko sprzątaczki" w terminie do 5 stycznia 2017 roku do godz. 10.00.

  Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

  Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną poinformowane telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Szkoła nie odsyła złożonej dokumentacji.

  5. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny

  Kwestionariusz osobowy dla ubiegającego sie o zatrudnienie

  05 XII 2016

  Wyniki naboru na stanowisko pracy - inspektor ds. kadr

  W wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. kadr została wybrana Pani Agnieszka Bączek

  21 XI 2016

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku - inspektor ds. kadr aktualne do 25.XI.2016r. do godziny 10.00

  30 X 2016

  Informacja o wolnym stanowisku - inspektor ds. kadr

  Brak zgłoszeń

  12 X 2016

  Informacja o wolnym stanowisku - inspektor ds. kadr

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. kadr. Zatrudnienie w wymiarze pracy od 0,4 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego w innych szkołach. Umowa zawarta na zastępstwo pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

  Wymagania:


  - wykształcenie wyższe
  - prawo, administracja lub zarządzanie zasobami ludzkimi
  - ukończony kurs kadry - potwierdzony dokumentem

  Zakres obowiązków:


  -prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych w szkole.

  Oferty należy składać w kopertach w sekretariacie szkoły do 17.10.2016r. do godziny 10:00.

  Wymagane dokumenty:

  - podanie (z adresem i telefonem kontaktowym) i życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej, opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

  -kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie w przypadku zatrudnienia

  -świadectwo ukończenia kursu - kadry

  03 X 2016

  Wyniki naboru na stanowisko pracy - pomoc nauczyciela

  W wyniku naboru na stanowisko pomoc nauczyciela została wybrana Pani Dominika Narwojsz

  22 IX 2016

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju ogłasza nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela w klasie I w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju

  1. Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko : pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność ruchową
  2. Miejsce wykonywania pracy : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku - Zdroju
  3. Okres zatrudnienia : 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016r.
  4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
  5. Wymiar czasu pracy : 40/40 godzin tygodniowo

  2. Wymagania podstawowe:

  1. Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
  2. Wykształcenie co najmniej średnie.
  3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.

  3. Wymagania dodatkowe :

  1. Wysoka kultura osobista.
  2. Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego. podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
  3. Umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku szkolnym.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  Obowiązki:

  1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką oddziału , z dyrektorem oraz innymi nauczycielami.
  2. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz miejscach określonych w organizacji klasy.
  3. Umożliwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
  4. Pomaga uczniowi w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych, przemieszczania się.
  5. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
  6. W czasie pracy, pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu szkoły bez zezwolenia dyrektora.
  7. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.
  8. Pomoc nauczyciela winna cechować:

  o sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych

  o troska o ład i porządek w szkole

  o dbałość o należyty stan mienia szkolnego

  o poszanowanie przełożonych

  o uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycieli, rodziców i interesantów

  o właściwa kultura życia codziennego

  5.Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV)

  2. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis).

  3. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
  i umiejętności ( kopie).

  4. Świadectwa pracy.

  5. Oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

  6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1w Busku - Zdroju osobiście lub przesłać na adres:
  Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Kościuszki 1, 28-100 Busko - Zdrój, (decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela" w terminie do 29 września 2016 roku do godz. 10oo.

  7. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

  Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Szkoła nie odsyła złożonej dokumentacji.

  8. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

  Pliki do pobrania


   Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla ubiegającego sie o zatrudnienie
   Załącznik nr 2 - Oświadczenie