• Dla rodziców

 • Dokumenty / Informacje

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  Dni otwarte szkoły i wywiadówki

  Dyżury nauczycieli dla rodziców

  Zajęcia pozalekcyjne w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

  Doradztwo zawodowe

  Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

  Procedura opieki w dni wolne

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej / Centrum dla Rodzin / Szkoła dla Rodziców

  ZAPISY DZIECI DO KLASY I ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 OD 1 LUTEGO 2019 r.

    Zapisy dzieci do klasy i zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2019/2020 od 1 lutego 2019 r.

  KARTA ZGŁOSZENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA SPOZA OBWODU

  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

    Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2019/2020.

  ZARZĄDZENIE

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA

    Ogłoszenie burmistrza o podaniu do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  OGŁOSZENIE

  SZANOWNI RODZICE!

    Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju przetwarza wizerunek uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  - funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia oraz

  - związanych z promocją Szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

    Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

    Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

    Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia.

    Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 1

  2. Inspektor Ochrony Danych - dane kontaktowe:iod@umig.busko.pl

  3.Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

  4.Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

  5.Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

  6.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

  Dyrektor Szkoły

  Działania

  I

    W roku 2012/2013 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju zainicjowano I Edycję Balu Mistrzów. Celem imprezy było uhonorowanie uczniów, którzy zdobyli czołowe lokaty, wyróżnienia w różnorodnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Uczestnikami byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum (główni bohaterowie uroczystości) oraz władze miasta, przedstawiciele kuratorium, rodzice, grono pedagogiczne.

    W pierwszej części przedsięwzięcia odbył się spektakl oparty na utworach Wisławy Szymborskiej oraz legendach regionalisty Franciszka Rusaka.

    Druga część to nadanie uczniom tytułów adekwatnych do dziedzin, w których odnieśli znamienite sukcesy oraz wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom wyróżnionych uczniów. Uroczystość miała podniosły, oficjalny charakter. Uczniowie i ich opiekunowie czuli się zaszczyceni wyróżnieniem przez dyrektora szkoły, władze miasta i przedstawicieli kuratorium.

    Planując drugą edycję Balu Mistrzów i wpisania przedsięwzięcia do kalendarza imprez szkoły, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie Państwa opinii na temat takiej formy organizacji imprezy.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja szkoły

  II

    Mając na uwadze rozwój uczniów, poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, niejednokrotnie dyrekcja i grono pedagogiczne pozyskiwali sponsorów. Dzięki wsparciu sponsorów:

  -odbyły się liczne konkursy międzyszkolne
  -zorganizowano koncert W.O.Ś.P.
  -doposażono zespół regionalny "Zlepce"

    Sponsorzy, wśród których byli rodzice uczniów i przedstawiciele różnych podmiotów gospodarczych, przekazali materiały budowlane, farby malarskie, celem odświeżenia klas oraz zaadoptowania pomieszczenia gospodarczego na salę zabaw do realizacji programu "Radosna Szkoła".

    W ramach podziękowania odbyła się uroczystość "W podzięce sponsorom", podczas której nadano tytuły "Przyjaciele szkoły" osobom, które miały wpływ na rozwój placówki.

    W organizację przedsięwzięcia zaangażowana była dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz członkowie zespołu "Zlepce". Ze względu na to, że są osoby, które chętnie wspierają działalność szkoły, prosimy o wyrażenie opinii dotyczącej organizacji w/w przedsięwzięcia.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja szkoły

  III

    Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia, dobrą współpracę szkoły z rodzicami, prosimy o przedstawienie propozycji szkoleń dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

  Z poważaniem,
  Dyrekcja szkoły